تضمین قیمت

سیاست ما پایین ترین قیمت ها در آغاز است و ما به آن متعهد هستیم. ما کارهای بسیاری برای ارائه پایین ترین قیمت ها انجام می دهیم. قیمت های رقبا را بررسی کرده و هر زمان که قیمت پایین تر را پیدا کنیم، قیمتمان کاهش می یابد، بنابراین ما کمترین قیمت را داریم. تظاهر نمیکنیم که پایینترین قیمت را داریم، به همین دلیل است که ما به هر مشتری گارانتی قیمت ارائه می دهیم. هر جا که قیمت پایین تر را از رقبای ما در همان مورد کالا پیدا کنید، ما آن را 10٪ ضرب می کنیم.
کمترین قیمت فقط در آغاز ... این سیاست ماست.
تضمین قیمت سرام پخش برای پایین ترین قیمت ها فقط در مورد کاشی های موجود در فروشگاه اینترنتی یا فروشگاه فیزیکی ایران اعمال می شود. این ضمیمه شامل مواردی همچون قیمت نهایی خرده فروشی دیگر، شامل تحویل، مالیات، وهزینه های کمتر از قیمت ما در روزی است که تضمین قیمت از سوی مشتری درخواست شده است.