قوانین حمل

1-در صورت تحویل درب کارخانه هزینه های حمل و بیمه به عهده خریدار است.
2-در صورت تحویل در محل هزینه حمل به عهده فروشنده است.
3-اگر در صورت ارسال توسط فروشنده جنس شما در هنگام تحویل آسیب دیده باشدمیتوانید از تحویل آن خودداری نمایید اگر بعد از تخلیه متوجه آسیب دیدگی شدید بهمراه کارتن سالم ،محصول را ظرف ۲۴ساعت عودت دهید.
4-اگر تحویل جنس توسط خریدار باشد هیچ گونه خسارت و آسیب دیدگی قابل قبول نیست.
توجه داشته باشیدهنگام ارسال سفارش شمااز طرف فروشنده ، راننده محصول را سالم دریافت و تایید میکند پس اگر در هنگام تخلیه با شکستگی مواجهشدید از تحویل خودداری کرده و با فروشنده تماس حاصل نمایید.