پرسش و پاسخ
ما در آپارات

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت چهارم

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا

جایگاه صنعت کاشی و سرامیک در ایتالیا قسمت چهارم

نوشته دیوید استاک

بازی با اعداد

صنعت کاشــی ایتالیا از لحاظ کمّی در اواخر دهه ۱۹۹۰ زمانی که کشور هنوز در رتبه ششم اقتصاد جهانی بود به اوج خود رسید و برزیل و هند و چین هنوز مشغول کشف پتانسیل های عظیم خود بودند و در جایگاه های بعدی قرار داشتند. اگرچه تقاضا برای کاشی ایتالیا در خارج از کشور همیشه موجب پشتگرمی تولیدکنندگان ایتالیایی بوده، کارخانه های کاشی سازی امیلیارومانا همچنان شاهد وخامت فروش داخلی هستند که به مرز قرارداد سالانه سرانه ۱/۵ مترمربع رسیده است. این امر فشاری بی شمار بر آنهایی وارد کــرده که در بازارهــای پر رقابت مملو از کالاهای کم کیفیت و قابل دسترس تولید کنندگان بی شمار چینی، قصد دارند سبقت بگیرند.

تولیدکننــدگان ایتالیایی به مرور تولید خود را در دهه اول قرن محدود کردند و قصد داشتند آوازه تحسین برانگیز خود به عنوان ماهرترین و بلند پروازترین تولیدکنندگان کاشی در جهان را حفظ کنند. با وجود این، در طی بدترین رکود اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم تمامی این شرکت ها دچار نابسامانی شدند. در سال ۲۰۰۹ تولید تا سی درصد سقوط کرد و از ۵۱۳ میلیون مترمربع به ۳۶۸ میلیون مترمربع تنزل یافت. در واقع این رقم پایین ترین عددی بود که کارخانه های ایتالیا از اوایل دهه ۱۹۸۰ زمانی که مصرف در بازارهای خارجی بازار داخلی را از سکه انداخت، ثبت کرده بودند. تولیدکنندگانی که از این افت بحرانی نجات یافته بودند شروع به برداشتن گام های محتاطانه کردند و در ســال های بعد با رشدی ناچیز تولید خود را افزایش دادند و تا سال ۲۰۱۱ به ۴۰۰ میلیون مترمربع رساندند.

 چنین نوسازی مورد نیاز صنعت کاشی به تدریج همگان را نا امید کرد و کم رنگ شــد طوری که تعداد کارخانه های کاشی سازی تا حدی تنزل یافت که حتی در زمان بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز دیده نشــده بود. شــرکت های کاشی ایتالیا تا هفت سال پیش تولید کننده پیشتاز اروپا و ســومین تولید کننده بزرگ دنیا بودند. در پی رکود ذکر شــده و عکس العمل نامناسب به آن، ایتالیا این عرصه را به رقبای قدیمی و نیز کشورهای پر جمعیت نوپا مثل هند و اندونزی واگذار کرد. در سال ۲۰۱۴ حجم تولیدات با ۴/۵ درصد افزایش به رقم ۳۸۰ میلیون مترمربع رسید. روند فروش اجناس اضافی فضای قابل توجهی از انبارهای به هم ریخته ســابق را آزاد نمود و تولیدکنندگان را تشویق کرد با اشتیاق بیشتری بر توسعه خطوط جدید تمرکز کنند.

تولیدکنندگان ایتالیایی علیرغم شرایط فرساینده ای که در کشور ادامه دارد می تواننــد در هر زمان بازارهای اروپا و آمریکا را نشــانه بروند چون محصولشــان کیفیت و غنای بالایی دارد و جذابیت آن همچنان دست نخورده اســت. در سال ۲۰۱۳ هشتاد و ســه درصد کاشیهای تولید شده به ســبک ایتالیایی به میزان ۳۰۳ میلیون مترمربع برای نصب در خارج از مرزهای ایتالیا اختصاص یافت و برای مصرف به بازارهای دائمی آلمان، فرانســه و ایالات متحده انتقال یافت. کشورهای خاورمیانه نیز مجذوب محصولات کاشی ایتالیا شدند و تقاضا در قسمتهایی از قاره آسیا به سبب توسعه اقتصادی و گســترش بی امان شهری افزایش چشمگیری داشته است.

در ســال ۲۰۱۵ تقاضای خارجــی ۳ درصد افزایــش یافت و پیش بینی می شود که رشــد تقاضا به دلیل میزان مطلوب مبادلات برای صادرکنندگان منطقه یورو، بیشتر در بازار آمریکا مشاهده شود. قیمــت میانگین محصــولات ایتالیا، اســتانداردهای تمــام عیاری را برجســته می کند که خواسته قلبی تولیدکنندگان کاشی ایتالیاست و البته تولیدکنندگان اغلب بدون توجه به عوامل خارجی (حاشیه ای) مثل کشــمکش های قانون گذاری یا ضعف اقتصادی قادر به رســیدن به آن هستند. بر پایه این قیمت میانگین، ایتالیا بخش صادرات کاشی را تحت نفوذ خود دارد. در نتیجه تغییر از محصولاتِ بدون ارزش افزوده به محصولات دارای ارزش افزوده، هزینه متوســط هر مترمربع کاشی صادراتی ایتالیا در حال حاضر از دوازده یورو فراتر اســت. یکی از یافته های کلیدی سال ۲۰۱۵ آچیماک، رشد سرمایه گذاری داخلی بر کالاهای لوکس و تجهیزات تولید در دهه حاضر بود. گواه آن در افزایش نســبت ضریب دارایی ها به ازاء هر کارمند (حدود ۰۰۰/۳۶۰یورو) و در بازده بی نظیر تولید کارخانجات این بخش قابل مشاهده است. تفاوت ارزش افزوده صنعت کاشی سرامیک یا همان نسبت بین ارزش افزوده و فروش کل (گردش کالا) در سال ۲۰۱۴ تا ۱/۳۰ درصد بالا رفت که در جهان بالاترین مقدار است. همچنین ساختار کلی پولی آن، با افزایش در ضریب دارایی خالص از سال ۲۰۱۱، موجب جلب رضایت شده است.

گرایش های اصلاح طلبانه

هیچ یک از نخســت وزیرهــای جدیدی که به قدرت رســیده اند به اندازه ماتیو رنزی نسبت به اصلاحات تعهد و پویش ندارند. با وجود این تنها پانزده ماه بعد از انتصابش به جای جانشــین ۴۰ ساله قبلیِ حزب دموکرات یعنی فلورِنتین، گرفتار کار شــکنی های سیاسی و دعواهای پارلمانی شــد که بین ایتالیایی های خشمگین به در «باتلاق» معروف است.

به اعتقاد رنزی کشور زمانی می تواند به طور قطعی بر دشمنان قسم خورده خود غلبه کند که از طریق اصلاحات سیاســی و قانون اساسی به حل کم کاری های اجرایی و روند قانونگذاری دســت و پا گیر بپردازد. اصلاحات قانون اساســی تنها وقتی محقق می شــود که ابتدا بین دو بخش مجلس یعنی ســالن نمایندگان و سنای جمهوری خواهان که وظایف و قدرت یکســانی دارند دســت به دست شــود تا اینکه متنی یکســان به تصویب هر دو قسمت برســد و حداقل با ۳ ماه فاصله به رأی گذاشــته شود. نخست وزیر ایتالیا و حامیانش معتقدند هیچ یک از رهبــران ایتالیا بدون داشــتن موافقت اکثریــت مجلس نمی تواند کمبودهــای رایج در کشــور را حل کند. راه حل پیشــنهادی آنها این است که مجلس اعیان تبدیل به یک گردهمایی محلی شود و قدرتش محدود گردد و برای مجلس عوام (نمایندگان) قوانین انتخاباتی جدید وضع گردد تا خروجی ها شفاف تر شوند. اگر هیچ حزبی در رأی گیری بیش از ۴۰ درصد از آراء را نتواند کسب کند، رقابت بین دو حزبی است که صدرنشین هستند و قدرت به برنده میدان تفویض خواهد شد. در حال حاضر سیستم سیاســی ایتالیا قابلیت ارائه آنچه موردِ نیاز کشور است را ندارد و کشور در موقعیت فعلی خود به بن بست رسیده اســت. طرح های معدود خصوصی سازی و تسهیل بازار محصولات در دست است و علیرغم وعده های کاهش بودجه سال ۲۰۱۷ تا ۲۰ میلیارد (یورو)، کشــور همچنان به اهداف کسری بودجه نخواهد رسید. بدهی ۱۳۲ درصد محصول ناخالص داخلی دولتی (همگانی) برروی رقم حدودا ایستاده و اقتصاد کشور بین اوایل سال ۲۰۰۸ تا سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ از رونق افتاد. در همین بازه زمانی اقتصاد چین تا ۷۰ درصد رشــد پیدا کرد.

اکنون ایتالیا از رکودی ســه ســاله بیرون آمــده، دوره ای که قیمت نفت افت پیدا کرد و بانک مرکزی اروپا با ارائه تســهیلات موجب شد تا تحلیلگران اقتصادی رشــد ۷/۰ درصدی برای سال ۲۰۱۶ و ۱/۴ درصدی برای سال ۲۰۱۷ را ثبت کنند. نرخ بیکاری دو ماه قبل به ۱۳ درصد رسید و بیکاریِ جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله فعال و جویای کار، از این نیز ناراحت کننده تر است و تا ۴۳/۱ درصد افزایش یافته است.

اصلاحات مقدماتی رِنزی شــامل کمک بــه کارخانه های کوچک در تأمین اعتبار و کاهش مالیات منطقه ای بر فروش کل شــرکت است. بــه کارگران کم درآمد قول پرداخت ماهانه ۸۰ یورو داده و به کارفرمایان امتیازات مالی (مالیاتی) اعطا کرده تا افرادی که قرار دادهای کاری کوتاه مدت دارند این حق را داشته باشند بعد از سه سال استخدام شوند اگر چه حق بازگشــت دوبارۀ کارگرانی که شاید به نا حق اخراج شده بودند، لغو می شود. اتحادیه های کارگری چنین خط مشی بر خاسته از دولت چپ میانه را محکــوم می کنند زیرا ماده قانونی امتیاز کارگران ســال ۱۹۷۰ را که مبنی بر مصونیت آنها از تعرض است، بی اعتبار می کند. این اصلاحات به دلیل عدم تأثیر بر بخش عمومی، نقص های آشکاری دارد. بــا وجود این نقایص و اختلاف عقاید تنها می توان امید داشــت که ابتکار عملی که نخبگان ایتالیایی ارائه و ترویج داده اند حداقل به ثمر برســد و بخش صنعت کاشی سرامیک و ماشــین آلات ایتالیا سکوی اقتصادی را در اختیار داشــته باشد که در داخل و خارج از کشور به آن نیاز دارد.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82%d8%b3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”اول” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-2/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”دوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-3/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”سوم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7-%d9%82-4/” icon_placement=”Right” small_placement=”Left” button_text=”قسمت” button_small=”چهارم” font_family=”Shabnam” button_size=”MD” button_color=”Dark” button_style=”Flat” button_style_icon=”Mask-Right” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ animate_button=”Flip-LR” icon=”fa-arrow-right”]


منبع: مجله الماس

گردآوری شده توسط مجله اینترنتی سرام پخش

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments