پرسش و پاسخ
ما در آپارات

♦♦♦ معرفی شرکت صنعتی و معدنی تیزسنگان ♦♦♦

شرکت صنعتی معدنی تیزسنگان

در سال ۱۳۷۵ بصورت مسئولیت محدود با هدف تولید و صادرات سنگ های گرانیت و مشاوره جهت اکتشاف و راه اندازی کارخانجات سنگبری در ایران با استفاده از کارشناسان معتبر و اساتید دانشگاه شروع به فعالیت نمود. در سال ۱۳۷۶ این مجموعه اقدام به اکتشاف و فرآوری معدن گرانیت طلایی خرم دره نمود و در کنار کار تولید و استخراج و تهیه سنگ خام کارخانجات سنگبری در بخش صادرات و بازار داخل اقدام به فعالیت نمود. مجموعه تیزسنگان در کنار کارخانجات متعددی که بصورت اجاره و یا پیمانکاری تا انتهای سال ۱۳۸۰ در اختیار داشت و با ورود شرکاء جدید در سال ۱۳۸۱ این شرکت به سهامی خاص تبدیل شد و مدیران شرکت به طراحی و راه اندازی یک مجموعه عظیم سنگبری مدرن در دو خط تولید اسلب و تایل جهت برش و فرآوری سنگ های مرمریت و تراورتن در ۲۵ کیلومتری استان قم در شهرک صنعتی محمود آباد نمودند. با توجه به اﺳﺘﻔﺎده این شرکت از ﻛﻮره ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن، کوره ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه سی ان ﺳﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن می دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻜﻞ و اﺑﺰاری ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ اﺑﻌﺎد در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

نمایندگان
بسته بندی
استانداردها