مشخصات فنی محصولات
شرکت سنگ و معدن تیزسنگان
مشخصات مرمریت مشکی نجف آباد
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۲.۵۵۰۰۰.۳prtty
max۲.۸۶۱۵۰۰۱.۵۲.۵
مشکی نجف آباد۲.۷۳.۱۱۲۷۰۰.۳۷۰.۶۹
مشخصات چینی ازنا
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۳۵۰۰۰.۱۵prtty
max۲.۷۶۱۴۰۰۰.۷۱
ازنا۲.۷۹۳۱۰۰۰۰.۲۲۰.۲۹
مشخصات سنگ مرمریت لاشتر
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۲.۵۵۰۰۰.۳prtty
max۲.۸۶۱۵۰۰۱.۵۲.۵
لاشتر۲.۷۷۲.۸۱۲۶۶۰.۴۲۰.۴۴
مشخصات سنگ تراورتن آتشکوه
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲۲.۵۴۰۰۰.۱۳
max۲.۵۴۸۰۰۳۱۰
آتشکوه۲.۵۱۳۵۳۶۲.۱۵
مشخصات سنگ  مرمر سبز
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۳۵۰۰۰.۰۲prtty
max۲.۷۵۱۲۰۰۴۱
سبز۰
مشخصات سنگ  مرمر آبی
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۳۵۰۰۰.۰۲prtty
max۲.۷۵۱۲۰۰۴۱
آبی