مشخصات بسته بندی کارخانه سنگبری کریستال
مشخصات تراورتن
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲۲.۵۴۰۰۰.۱۳
max۲.۵۴۸۰۰۳۱۰
حاجی آباد۲.۵۲۳۸۱۰۰.۲۴۰.۹۸
مشخصات کریستال
میزان مطلوبوزن مخصوصمقاومت سایشیمقاومت فشاری جذب آب تخلخل
min۲.۵۳۵۰۰۰.۱۵prtty
max۲.۷۶۱۴۰۰۰.۷۱
کریستال۲.۷۵۳۱۲۰۰۰.۱۷۰.۱۷