مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی MBO Tile
ردیفویژگی هاحد مجازاستاندارد کارخانهمحل نصب
۱جذب آب۱۰≤£≥۲۰%۱۲%دیواری
۲مقاومت خشNmm15 ≤Nmm 28≤دیواری
۳مقاومت در برابر شوک اتوکلاوResistane مقاومResistane مقاومدیواری
۴کلاس شیمیایی--دیواری
۵طول و عرض% ۰.۵±% ۱ ±دیواری
۶ضخامت۱۰ % ±% ۳ ±دیواری