پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Max17
[icon name=”tint” class=”” unprefixed_class=””] Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min200
[icon name=”map” class=”” unprefixed_class=””] Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min100
[icon name=”gavel” class=”” unprefixed_class=””] Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 Resistant
[icon name=”qrcode” class=”” unprefixed_class=””] Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Up to 7
[icon name=”thermometer-three-quarters” class=”” unprefixed_class=””] Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 class 4
[icon name=”th-large” class=”” unprefixed_class=””] Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 class A
[icon name=”table” class=”” unprefixed_class=””] Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲%
[icon name=”sort-numeric-desc” class=”” unprefixed_class=””] Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۵%
[icon name=”sort-amount-desc” class=”” unprefixed_class=””] Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۲%
[icon name=”align-justify” class=”” unprefixed_class=””] Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲%
[icon name=”pause” class=”” unprefixed_class=””] Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2
[icon name=”clone” class=”” unprefixed_class=””] Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 فاصله ۲ متری
[icon name=”star-half” class=”” unprefixed_class=””] Surface Quality

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/” link_target=”_blank” button_text=”آموزش و راهکارها” button_width=”250px” font_family=”Shabnam” font_size=”18px” button_size=”SM” button_color=”White” text_color=”Blue” button_hover=”HoverF-Blue” rounded_corners=”3″ custom_border_color=”0076d1″ animate_icon=”Grow” text_only=”Yes”]