پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Max17
[icon name=”tint” class=”” unprefixed_class=””] Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min200
[icon name=”map” class=”” unprefixed_class=””] Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min100
[icon name=”gavel” class=”” unprefixed_class=””] Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 Resistant
[icon name=”qrcode” class=”” unprefixed_class=””] Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Up to 7
[icon name=”thermometer-three-quarters” class=”” unprefixed_class=””] Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 class 4
[icon name=”th-large” class=”” unprefixed_class=””] Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 class A
[icon name=”table” class=”” unprefixed_class=””] Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲%
[icon name=”sort-numeric-desc” class=”” unprefixed_class=””] Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۵%
[icon name=”sort-amount-desc” class=”” unprefixed_class=””] Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۲%
[icon name=”align-justify” class=”” unprefixed_class=””] Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲%
[icon name=”pause” class=”” unprefixed_class=””] Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2
[icon name=”clone” class=”” unprefixed_class=””] Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 فاصله ۲ متری
[icon name=”star-half” class=”” unprefixed_class=””] Surface Quality

آموزش و راهکارها