قابل توجه مشارکت کنندگان دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران ۱۳۹۸

 

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/wp-content/uploads/2019/04/persian-form-98.pdf” link_title=”حجم فایل : ۱۰ مگابایت” button_text=”دانلود فرم فارسی ثبت نام در نمایشگاه ۹۸” button_width=”500px” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”MD” button_color=”White” text_color=”Green” button_hover=”HoverF-Green” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”26af00″ animate_icon=”Grow” text_only=”Yes”]

[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag/wp-content/uploads/2019/04/english-form-98.pdf” link_title=”حجم فایل : ۶۸ کیلوبایت” button_text=”دانلود فرم انگلیسی ثبت نام در نمایشگاه ۹۸” button_width=”500px” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”MD” button_color=”White” text_color=”Blue” button_hover=”HoverF-Blue” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”007fff” animate_icon=”Grow” text_only=”Yes”]

لطفاً فقط، صفحات ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ پرینت گرفته شود و مهر و امضاء شده به همراه آن دسته از مدارکی که در صفحه ۶ درخواست گردیده و فیش واریزی به دفتر انجمن ارسال گردد.
بدیهی است به مدارک ناقص، بدون مهر و امضاء و بدون فیش واریزی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ box_shadow=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Loop” icon=”fa-instagram”]