قابل توجه مشارکت کنندگان دربیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران ۱۳۹۸

 

دانلود فرم فارسی ثبت نام در نمایشگاه ۹۸

دانلود فرم انگلیسی ثبت نام در نمایشگاه ۹۸

لطفاً فقط، صفحات ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ پرینت گرفته شود و مهر و امضاء شده به همراه آن دسته از مدارکی که در صفحه ۶ درخواست گردیده و فیش واریزی به دفتر انجمن ارسال گردد.
بدیهی است به مدارک ناقص، بدون مهر و امضاء و بدون فیش واریزی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


اینستاگرام ما را دنبال کنید