مشخصات بسته بندی گروه تولیدی آژن شیمی

چسب خمیری(برای نصب کاشی روی دیوار)؛ رنگ سفید، بسته های ۵ و ۱۲ و ۲۵ کیلویی

چسب کاشی پودری – روی سایت نبود – رنگ خاکستری، بسته های ۲۰ کیلویی

چسب سرامیک؛ رنگ خاکستری، بسته های ۲۰ کیلویی

چسب سنگ نما آنتیک؛ خمیری، رنگ سفید، سطل های ۵ و ۱۲ و ۲۵ کیلویی

چسب بتن استحکامی؛ مایع غلیظ، رنگ سفید، سطل های ۳.۵ و ۸ و ۲۰ کیلویی

چسب بتن آب بندی؛ محلول، رنگ سفید، سطل های ۳.۵ و ۸ کیلویی

پودر بندکشی؛ پودر، رنگ های دلخواه، بسته های ۵ کیلویی