مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی روکاسرام
پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه(porcelain)
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Eb<0.5%
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 Min 40N/mm2
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 >1700 N
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 Resistant
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistant
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 Class 3
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 Class GB
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۳%Or ±۱.۵ mm
Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۲%
Thickness
۳-۳ مستقیم بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۱%
Parallelism sides
۳-۴ گونیا بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۱%
Orthogonality
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۱۷%Or ±۱.۷mm
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-10545-2 INSO-9169-2 ۹۵%
Surface Quality