مشخصات فنی محصولات
کارخانه کاشی احسان میبد
پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه(کاشی و سرامیک) دیوار استاندارد کارخانه(کاشی و سرامیک) کف
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 ۱۶≥ جذب آب ≤ ۱۱ ۸≥ جذب آب <6
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 ۱۷ ۲۵
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 - -
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 Resistance Resistance
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistance Resistance
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 class 3 class 3
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 class A class A
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۴% ±۰.۴%
Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۵% ±۴%
Thickness
۳-۳ مستقیم بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۲% ±۰.۴%
Parallelism sides
۳-۴  گونیا بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۳% ±۰.۴%
Orthogonality
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۴% ±۰.۳%
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-10545-2 INSO-9169-2 - -
Surface Quality