مشخصات بسته بندی شرکت کاشی ارگ ارغوانی
شرح
سایز(سانتی متر)۶۰*۶۰۹۰*۳۰۱۲۰*۶۰۹۰*۱۵۸۰*۸۰۳۰*۳۰۵۰*۵۰۱۲۰*۴۰۲۰*۱۲۰
ضخامت(میلی متر)۱۰mm۱۰mm۱۲mm۱۰mm۱۳mm۱۳mm۱۳mm۱۲mm۱۲mm
تعداد کاشی در هر کارتن۴عدد۴عدد۲عدد۱۲عدد۳عدد۱۲عدد۵عدد۳عدد۷عدد
متراژ   هر کارتن(مترمربع)۱.۴۴m²۱.۰۸m²۱.۴۴m²۱.۶m²۱.۹۲m²۱.۳m²۱.۲۵m²۱.۴۴m²۱.۶۷m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم)۳۲kg۲۳kg۳۷kg۳۶kg۵۲kg۳۵kg۳۱kg۳۷kg۴۳kg
متراژ هر پالت(متر مربع)۵۷.۶m²۸۶.۴m²۸۶.۴m²۵۱.۲m²۵۳.۷۶m²۷۰.۲m²۸۰m²۸۰.۶۴m²۵۵.۱۱m²
تعداد کارتن هر پالت۴۰۸۰۶۰۳۲۲۸۵۴۶۴۵۶۳۳
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم)۱۲۵۰kg۱۸۵۰kg۲۲۰۰kg۲۵۳۰۰kg۱۴۵۰kg۲۶۵۰۰kg۲۲۰۰kg۲۵۲۰۰kg۱۴۰۰kg
سایز پالت( سانتیمتر)۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵۱۱۰*۱۱۰*۱۱۵