مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی اطلس
پارامتراستاندارد کارخانه
فیزیکی۱-۱جذب آب۱۶-۱۴%
 Water Absorption
۱-۲مقاومت خمشی ۱۰۰۰-۹۵۰
 Bending Strength
۱-۳مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاوResistant
 Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۴مقاومت در برابر شوک حرارتیResistant
 Resistance Termal shock
شیمیایی۲-۱مقاومت لکه پذیریclass 4
 Stain Resistance
۲-۲مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز)class AA
 Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی۳-۱طول و عرض±۰.۲%
 Length and Width
۳-۲ضخامت±۰.۵%
 Thickness
۳-۳موازی بودن اضلاع±۰.۲%
 Side Straightness
۳-۴مستطیل بودن اضلاع±۰.۲%
 Rectangular Sides
۳-۵مسطح بودن
 Flat Surface
۳-۶کیفیت سطح ظاهریفاصله ۲ متری
 Surface Quality

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکار ها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.