مشخصات بسته بندی کارخانه کاشی امین میبد
سایز(سانتی متر) ۱۰۰*۴۰ ۱۲۰*۴۰ ۱۲۰*۴۰ New ۱۲۰*۶۰ ۱۲۰*۶۰ (سوپر نانو پولیش) ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ (سوپرنانو پولیش) ۹۰*۳۰ ۸۰*۸۰ ۳۰*۳۰(۱۱mm) ۳۰*۳۰(۱۴mm)
تعداد کاشی در هر کارتن ۵عدد ۳عدد ۳عدد ۳عدد ۲عدد ۴عدد ۲عدد ۵عدد ۳عدد ۱۵عدد ۱۲عدد
متراژ   هر کارتن(مترمربع) ۲m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۲.۱۶m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۱.۳۵m² ۱.۹۲m² ۱.۳۵m² ۱.۰۸m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۴۷kg ۳۶kg ۳۶kg ۵۶kg ۴۱kg ۳۱kg ۳۵.۵kg ۳۰kg ۵۲kg ۳۳.۵kg ۳۳.۵kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۹۶m² ۹۲.۱۶m² ۸۶.۴m² ۸۶.۴m² ۷۴.۸۸m² ۱۰۳.۶۸m² ۹۲.۱۶m² ۹۷.۲m² ۶۱.۴۴m² ۹۷.۲m² ۷۷.۷۶m²
تعداد کارتن هر پالت ۴۸عدد ۶۴عدد ۶۰عدد ۴۰عدد ۵۲عدد ۷۲ ۶۴عدد ۷۲عدد ۳۲عدد ۷۲عدد ۷۲عدد
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۲۲۵۶kg ۲۳۰۴Kg ۲۱۶۰kg ۲۲۴۰kg ۲۱۳۲kg ۲۲۳۲kg ۲۲۷۲kg ۲۱۶۰kg ۱۶۶۴kg ۲۴۱۲kg ۲۴۱۲kg