مشخصات فنی محصولات
کارخانه کاشی برج اردکان
پارامتر استاندارد ایران
فیزیکی ۱-۱ جذب آب IR 3994
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی  IR 3995
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست IR 3996
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو IR 4000
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی IR 3999
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری IR 4002
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) IR 4002
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض IR 3993
Length and Width
۳-۲ ضخامت IR 3993
Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع IR 3993
Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع IR 3993
Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن IR 3993
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری IR 3993
Surface Quality

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکار ها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.