مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی سرام نگار
پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Max 17%
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی  ISO-10545-4 INSO-9169-4 MAX 180
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 Max 2600
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 -
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 -
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 Resistance
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13  Class A
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲%
Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ۸.۲mm
Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۵mm
Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۳%
Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۷mm
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 degree1.2
Surface Quality