مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی طلاسرام کویر یزد
پارامتر استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی ۱-۱ جذب آب INSO-9169-3 Max8
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی  INSO-9169-4 -
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست INSO-9169-4 ۱۴۰۰
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو INSO-9169-11 -
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی INSO-9169-9 -
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری INSO-6200 . INSO10545-13 class A (GB)
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) INSO-6200 . INSO10545-13 class A (GB)
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض INSO-9169-2 ±۰.۵%
Length and Width
۳-۲ ضخامت INSO-9169-2 ±۰.۱%
Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع INSO-9169-12 ±۰.۱%
Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع INSO-9169-2 -
Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن INSO-9169-2 -
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری INSO-9169-2 ±۰.۵%
Surface Quality