مشخصات فنی محصولات
کارخانه کاشی مریم میبد
پارامتراستاندارد اروپااستاندارد ایراناستاندارد کارخانه
فیزیکی۱-۱جذب آبISO-10545-3INSO-9169-3Max17
 Water Absorption
۱-۲مقاومت خمشی ISO-10545-4INSO-9169-4Min200
 Bending Strength
۱-۳نیروی شکستISO-10545-4INSO-9169-4Min100
 Breaking strength
۱-۴مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاوISO-10545-11INSO-9169-11Resistant
 Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵مقاومت در برابر شوک حرارتیISO-10545-9INSO-9169-9Up to 7
 Resistance Termal shock
شیمیایی۲-۱مقاومت لکه پذیریISO-10545-14INSO-9169-14class 4
 Stain Resistance
۲-۲مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز)ISO-10545-13INSO-9169-13class A
 Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی۳-۱طول و عرضISO-10545-2INSO-9169-2±۰.۲%
 Length and Width
۳-۲ضخامتISO-10545-2INSO-9169-2±۰.۵%
 Thickness
۳-۳موازی بودن اضلاعISO-10545-2INSO-9169-12±۰.۲%
 Side Straightness
۳-۴مستطیل بودن اضلاعISO-10545-2INSO-9169-2±۰.۲%
 Rectangular Sides
۳-۵مسطح بودنISO-10545-2INSO-9169-2
 Flat Surface
۳-۶کیفیت سطح ظاهریISO-105452INSO-9169-2فاصله ۲ متری
 Surface Quality