پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات بسته بندی

کارخانه کاشی مسعود
سایزتعداد برگمتراژ کارتنتعداد کارتن در پالتمتراژ پالتوزن هر کارتن
۳۰*۶۰۸۱.۴۴۷۲۱۰۳.۶۸۲۶.۵
۳۰*۶۰۸۱.۴۱۷۲۱۰۱.۵۲۲۴
۳۰*۶۰۱۰۱.۷۶۶۰۱۰۵.۶۲۸.۳
۵۰*۵۰۶۱.۵۷۲۱۰۸۲۶-۲۹
۳۰*۳۰۱۶۱.۴۴۷۲۱۰۳.۶۸۲۴.۷
۵۸*۵۸۴۱.۳۴۸۸۱۱۷.۹۲۲۶-۲۷
۰