مشخصات بسته بندی شرکت کاشی میلاد یزد
سایز/ضخامت سایز پالت متراژ کارتن متراژ پالت وزن کارتن وزن پالت تعداد برگ در کارتن تعداد کارتن در پالت
۸۰*۸۰(M)   ضخامت  12 میلیمتر ۸۵*۱۲۵ CM ۱.۲۸ M۲ ۴۶.۰۸ M۲ ۳۸.۵ kg ۱۴۲۰ kg ۲ ۳۶
۸۰*۸۰ ۷۹۰*۷۹۰(S*)   ضخامت  12 میلیمتر ۸۵*۱۲۵ CM ۱.۲۵ M۲ ۴۴.۹۳ M۲ ۳۶.۵ kg ۱۳۱۵ kg ۲ ۳۶
۶۰*۶۰ ۵۹۰*۵۹۰(S*) ضخامت  ضخامت  11 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ M۲ ۵۱.۸۴ m۲ ۳۶.۸ kg ۱۳۱۰ kg ۴ ۳۶
۶۰*۶۰ ضخامت  11 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۵۱.۸۴ M۲ ۳۷.۵ kg ۱۳۶۰ kg ۴ ۳۶
۶۰*۶۰ ضخامت ۱۲  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۵۱.۸۴ m۲ ۳۸ Kg ۱۳۸۰ Kg ۴ ۳۶
۶۰*۶۰ ضخامت  13 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۵۱.۸۴ M۲ ۳۸.۵ kg ۱۴۰۰ kg ۴ ۳۶
۶۰*۶۰ ضخامت ۱۴  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۴۶.۰۸  m۲ ۴۰.۵ Kg ۱۳۲۰ Kg ۴ ۳۲
۶۰*۶۰ شوگر ضخامت ۱۴  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۴۶.۰۸  m۲ ۴۱.۵ Kg ۱۴۲۰ Kg ۴ ۳۲
۶۰*۶۰ ضخامت  11 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۱۰۳.۶۸ M۲ ۳۷.۵ kg ۲۷۰۰ kg ۴ ۷۲
۶۰*۶۰ ضخامت ۱۲  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۵۱.۸۴ m۲ ۳۸ Kg ۲۷۴۰ Kg ۴ ۷۲
۶۰*۶۰ ضخامت  13 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۵۱.۸۴ M۲ ۳۸.۵ kg ۲۷۷۰ kg ۴ ۷۲
۶۰*۶۰ ضخامت ۱۴  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۹۲.۱۶ m۲ ۴۰.۵ Kg ۲۶۳۰ Kg ۴ ۶۴
۶۰*۶۰ شوگر ضخامت  11 میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۱۰۳.۶۸ M۲ ۳۸.۵ kg ۲۷۷۰ kg ۴ ۷۲
۹۰*۳۰ ضخامت ۱۰  میلیمتر ۸۵*۱۲۵ CM ۱.۳۵ M۲ ۴۳.۲۰ M۲ ۲۸.۵ kg ۹۱۰  kg ۵ ۳۲
۹۰*۳۰ ضخامت ۱۰  میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۳۵ M۲ ۶۴.۸۰ M۲ ۳۰.۵ Kg ۱۴۷۰  Kg ۵ ۴۸
۹۰*۳۰ ضخامت ۱۰ میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۳۵ m۲ ۸۱ m۲ ۲۸.۵ kg ۱۷۱۰ kg ۵ ۶۰
۹۰*۳۰ ضخامت ۱۰ میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۳۵ m۲ ۸۶.۴۰ m۲ ۳۰.۵ kg ۱۹۵۰  kg ۵ ۶۴
۱۲۰*۴۰ ضخامت ۱۲ میلیمتر ۸۵*۱۲۵ CM ۱.۴۴ m۲ ۲۵.۹۲ m۲ ۴۲ kg ۷۶۰  kg ۳ ۱۸
۱۲۰*۴۰ ضخامت ۱۲ میلیمتر ۱۲۰*۱۵۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۴۷.۵۲ m۲ ۴۲ Kg ۱۳۸۰  KG ۳ ۳۳
۱۲۰*۴۰ ضخامت ۱۲ میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۷۷.۷۶ m۲ ۴۲ kg ۲۲۶۰  kg ۳ ۵۴
۱۲۰*۴۰ ضخامت ۱۲ میلیمتر ۱۱۰*۱۱۰ CM ۱.۴۴ m۲ ۸۰.۶۴ m۲ ۴۲ Kg ۲۳۵۰ KG ۳ ۵۶