مشخصات بسته بندی کارخانه کاشی نوین سرام یزد
شرح
سایز(سانتی متر) ۶۰*۳۰ ۹۰*۳۰ ۱۰۰*۴۰ ۱۲۰*۴۰ ۸۰*۸۰ ۶۰*۶۰ ۵۰*۵۰ ۱۲۰*۶۰
ضخامت(میلی متر) ۱۰mm ۱۴mm ۱۲mm ۱۲mm ۱۳mm ۱۱mm ۱۴mm ۱۳mm
تعداد کاشی در هر کارتن ۶عدد ۴عدد ۴عدد ۴عدد ۳عدد ۴عدد ۶عدد ۲عدد
متراژ  هر کارتن(مترمربع) ۱.۰۸m² ۱.۰۸m² ۱.۶۲m² ۱.۵۱m² ۱.۹۲m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m² ۱.۴۴m²
وزن تقریبی هر کارتن(کیلو گرم) ۱۷.۲kg ۲۱kg ۳۴.۱kg ۳۷.۷۷kg ۵۱.۸۷kg ۳۳.۱۸kg ۳۰.۹۳kg ۴۳.۲۱kg
متراژ هر پالت(متر مربع) ۱۰۳.۶۸m² ۷۷.۷۶m² ۹۶.۹۶m² ۸۱.۷m² ۶۱.۴۴m² ۶۳.۳۶m² ۹۲.۱۹m² ۸۰.۶۴m²
تعداد کارتن هر پالت ۹۶ ۷۲ ۶۰ ۵۴ ۳۲ ۴۴ ۶۴ ۵۶
وزن تقریبی هر پالت(کیلوگرم) ۱۶۵۱kg ۱۵۱۲kg ۱۹۸۰kg ۲۰.۴kg ۱۶۶۰kg ۱۴.۶kg ۱۹۸۰kg ۲۴۲۰kg
سایز پالت( سانتیمتر) ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰ ۱۱۰*۱۱۰