مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی نگین میبد
پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران استاندارد کارخانه
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 ۳%<E≤۶%
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی  ISO-10545-4 INSO-9169-4 ≥۳۰ N/mm2
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 -
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 ۵۰۰ Kpa
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistant
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 Class 3
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13  Class B
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۴%
Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۵%
Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-12 ±۰.۵%
Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۵%
Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۵%
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-105452 INSO-9169-2 -
Surface Quality