پرسش و پاسخ
ما در آپارات
مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی گلسرام اردکان
پارامتراستاندارد اروپااستاندارد ایراناستاندارد کارخانه
فیزیکی۱-۱جذب آبEN 99ISIRI-3994۱۳% -۱۹%
 Water Absorption
۱-۲مقاومت خمشی EN 100ISIRI-3995> 22
 Bending Strength
۱-۳نیروی شکستEN 105ISIRI-4003۷atm
 Breaking strength
۱-۴مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاوEN 104ISIRI-3998Resistance
 Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵مقاومت در برابر شوک حرارتیEN 104ISIRI-3998<7/6 *10
 Resistance Termal shock
شیمیایی۲-۱مقاومت لکه پذیری.ISIRI-4001-4002A
 Stain Resistance
۲-۲مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز)EN 122ISIRI-4002>A
 Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی۳-۱طول و عرضEN 98ISIRI-3993۰.۳%
 Length and Width
۳-۲ضخامتEN 98ISIRI-3993۰.۳%
 Thickness
۳-۳موازی بودن اضلاعEN 98ISIRI-3993۰.۳%
 Side Straightness
۳-۴مستطیل بودن اضلاعEN 98ISIRI-3993۰.۳%
 Rectangular Sides
۳-۵مسطح بودنEN 98ISIRI-3993۰.۳%
 Flat Surface
۳-۶کیفیت سطح ظاهری...
 Surface Quality

شما با مراجعه به قسمت “آموزش و راهکار ها” می توانید به مقالات بسیاری در زمینه راهنمای مشخصات فنی ، نصب سرامیک و … دسترسی پیداکنید.

۰