تمامی تصاویر موجود توسط گروه تصویر برداری و برنامه نویسی سرام پخش تهیه و تدوین شده است.