پرسش و پاسخ
ما در آپارات

بررسی اثر سیلیکات آلومینیوم و اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیوم در لعاب های سرامیکی بر خواص نوری سطح سرامیک - مجله اینترنتی کاشی و سرامیک سرام پخش

بررسی اثر سیلیکات آلومینیوم و اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیوم در لعاب های سرامیکی بر خواص نوری سطح سرامیک

بررسی اثر سیلیکات آلومینیوم و اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیوم در لعاب های سرامیکی بر خواص نوری سطح سرامیک

بیشتر پوشش های سـرامیکی بـرای رسـیدن بـه ظـاهر مطلـوب، حـاوی افزودنی های خاصی از جمله مواد پشت پوش کننده هستند. از نظر خواص نوری، مواد پشت پوش کننده رنگدانه های سفیدی هـستند کـه در انگـوب ادامه مطلب