مشخصات فنی محصولات
شرکت کاشی مسعود
پارامتر استاندارد اروپا استاندارد ایران  استاندارد کارخانه  کاشی های دیواری استاندارد کارخانه کاشی های کف
فیزیکی ۱-۱ جذب آب ISO-10545-3 INSO-9169-3 Eb>10% ۳%<Eb≤۶%
Water Absorption
۱-۲ مقاومت خمشی ISO-10545-4 INSO-9169-4 MAX 26 MAX 42
Bending Strength
۱-۳ نیروی شکست ISO-10545-4 INSO-9169-4 MAX 1000 MAX 1600
Breaking strength
۱-۴ مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبت اتوکلاو ISO-10545-11 INSO-9169-11 Resistant Resistant
Crazing Resistance Forglazed Tile
۱-۵ مقاومت در برابر شوک حرارتی ISO-10545-9 INSO-9169-9 Resistant Resistant
Resistance Termal shock
شیمیایی ۲-۱ مقاومت لکه پذیری ISO-10545-14 INSO-9169-14 Class 4 Class 4
Stain Resistance
۲-۲ مقاومت در برابر مواد شیمیایی خانگی(اسید و باز) ISO-10545-13 INSO-9169-13 Class GB Class GB
Resistance to Household Chimical
ابعادی و سطحی ۳-۱ طول و عرض ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۴% ±۰.۴%
Length and Width
۳-۲ ضخامت ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۴% ±۴%
Thickness
۳-۳ موازی بودن اضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۲% ±۰.۴%
Side Straightness
۳-۴ مستطیل بودن الاضلاع ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۴% ±۰.۴%
Rectangular Sides
۳-۵ مسطح بودن ISO-10545-2 INSO-9169-2 ±۰.۵% ±۰.۵%
Flat Surface
۳-۶ کیفیت سطح ظاهری ISO-10545-2 INSO-9169-2 >95% >95%
Surface Quality