پرسش و پاسخ
ما در آپارات

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل و ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻓﻦ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ

نیترید بور | ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص ﺳـﻨﺘﺰ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ ﻣـﺎده ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪهاﻧـﺪ. ﻧﻴﺘﻴﺮﻳـﺪ ﺑـﻮر ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل دارای ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﭘﺘﻴﻜﻲ وﻳـﮋه و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﺎﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده دارای ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎک ﻛﻤﻲ میﺑﺎﺷـﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ این ماده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ، ﻓﻠﺰی و ﭘﻠﻴﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎمﻫﺎی ﺑـﺎﻻ و رﻓﺘـﺎر ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی از ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ در زدودن آرﺳﻨﻴﻚ از آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎی ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ- ﺷﻮد. ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روانﻛﻨﻨـﺪه در ﻛـﺎﻫﺶ اﺻـﻄﻜﺎک ﺑـﻴﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﻓﻠـﺰی و ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﻄـﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و از ﭘﻮدر اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺶ و ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


#کاشی # سرامیک #سرام پخش
گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش

اینستاگرام ما را دنبال کنید
۱+
مشاهده این مطلب
بررسی بازار مصرف عربستان سعودی

نظرات ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *