پرسش و پاسخ
ما در آپارات
hello

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر

ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل و ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻓﻦ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ

نیترید بور | ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺧﺼﻮص ﺳـﻨﺘﺰ و ﻛﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ ﻣـﺎده ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪهاﻧـﺪ. ﻧﻴﺘﻴﺮﻳـﺪ ﺑـﻮر ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل دارای ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﭘﺘﻴﻜﻲ وﻳـﮋه و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺴﺎﻳﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎده دارای ﭼﮕﺎﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﺻﻄﻜﺎک ﻛﻤﻲ میﺑﺎﺷـﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻦ ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ این ماده ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ، ﻓﻠﺰی و ﭘﻠﻴﻤﺮی ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎمﻫﺎی ﺑـﺎﻻ و رﻓﺘـﺎر ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻣﻮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی از ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ در زدودن آرﺳﻨﻴﻚ از آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎی ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ- ﺷﻮد. ﻧﻴﺘﺮﻳﺪ ﺑﻮر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روانﻛﻨﻨـﺪه در ﻛـﺎﻫﺶ اﺻـﻄﻜﺎک ﺑـﻴﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﻓﻠـﺰی و ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﻄـﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و از ﭘﻮدر اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺶ و ﭘﻮﻟﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.


#کاشی # سرامیک #سرام پخش
[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش” font_family=”Shabnam” button_size=”XS” button_color=”Light” button_style=”Border” button_hover=”HoverB-Dark” rounded_corners=”3″]

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments