پرسش و پاسخ
ما در آپارات

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ

 سرامیک های پزشکی بیشتر بشناسید

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮارت ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽـﻪ در ذوب و
ﻓﺮآوری ﻓﻮﻻد وﺟﻮد دارد ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻬﺮت دارﻧـﺪ. اﻣـﺎ ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮاده
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ | ﺟﺪﻳﺪ از ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻛﻪ دارای ﺧﻠـﻮص ﺑـﺎﻻ، دوام و دﻗﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣـﺜﻼ ﺑﺎ دﻗﺖ )ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﺳﻴﻠﻨﺪر( ﺗﺎ ۰/۰۰۰۰۷۵ اﻳﻨﭻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨـﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ (Al2O3)، زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎ، آﻟﻮﻳﻨﺎی ﺳﺨﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ
ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﺎ (ZTA) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮﻛﻮﻧﻴﺎی ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه ﺟﺰﻳـﻲ ﺑـﺎ اﻳﺘﺮﻳـﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧـﮓ ) داﻧـﺴﻴﺘﻪ ﺣـﺪود ۴ ﺗـﺎ ۶ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ (۸ ﺳـﺒﻜﺘﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎری از

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎوی ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮو ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻗـﺪرت ﺑـﺎﻻ، ﺳﺨﺘﻲ و ﻗﺪرت دی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﺸﺎن ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ. و در ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی

دﻳﮓ، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺻﻄﻜﺎک ﻛﻢ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ از اﻧﻮاعﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮی و ﻓﻠﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﺟـﺪی، دارای ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺳﺨﺘﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎی وﻳـﮋه ﺑﻜـﺎر
ﺑﺮد.
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺜﻼ ﺗـﺎ۱۰۰ ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻠﻮراﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اﻧﺪازه ۰/۵ % و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺎری ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ. ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺳـﺨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ، آﻧﻬﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ اﻟﻤﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺎ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، روشﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻌـﺎرف ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﺮد ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻳﻚ روش ﻣﺎﺷﻴﻦﻛﺎری ﺧﺎص ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺛﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪی را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ ﺿـﻤﻦ دارا ﺑـﻮدن ﺧـﻮاص ﻛـﺎرﻛﺮدی ﻋـﺎﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارای روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎده و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔـﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺤـﺼﻮل ﺑـﻮده و در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

مشاهده این مطلب
راهکارهای طلایی هنگام خرید آنلاین کاشی

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﻴﻚﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ


#کاشی # سرامیک #سرام پخش
گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش

اینستاگرام ما را دنبال کنید
۰

نظرات ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *