پرسش و پاسخ
ما در آپارات

تعیین ابعاد

تعیین ابعاد کاشی و سرامیک

تعیین ابعاد

  • هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خصوصیات ابعادی (طول، عرض، ضخامت، مستقیم بودن اضلاع، مستطیلی شکل بودن، مسطح بودن سطح کاشی های سرامیکی است.

کاشی هایی که مساحت سطح آنها از ۴ cm۲  کمتر باشد، مورد اندازه گیری طول، عرض، مستقیم بودن اضلاع، مستطیلی شکل بودن و مسطح بودن سطح قرار نمی گیرند.

از فاصله اندازها و شره های لعاب و دیگر زوائد کناره های کاشی در اندازه گیری های طول، عرض ، مستقیم بودن اضلاع، مستطیلی شکل بودن صرف نظر می شوند، به شرط آنکه در نصب کاشی ها تأثیرگذار نباشند.( پس از نصب کاشی ها در میان درز اتصال پنهان شوند.)

 تعداد ۱۰ عدد کاشی کامل از هر نوع باید مورد آزمون قرار گیرد.

اندازه گیری طول و عرض

هر ضلع از کاشی مورد آزمون را در فاصله ،۵ mm  از گوشه های آن، با دقت نزدیک به ۰/۱ mm اندازه گیری کنید.

اندازه گیری ضخامت

برای تمام کاشی ها به غیر از کاشی های که سطوح نامنظم دارند، قطرهای بین زوایا را رسم کرده و در داخل

چهار بخش بدست آمده، ضخامت ضخیم ترین نقطه را اندازه گیری کنید. ضخامت هر کاشی مورد آزمون را در هر چهار بخش با دقت ۰/۱ mm اندازه گیری کنید.

برای کاشی های با سطوح نامنظم، چهار خط موازی در جهت عمود بر عرض سطح کاشی و در فواصل ۰/۱۲۵، ۰/۳۷۵، ۰/۶۲۵و ۰/۸۷۵  طول اندازه گیری شده از لبه انتهایی کاشی رسم کنید . ضخامت ضخیم ترین نقطه روی هر خط را اندازه گیری کنید.

اندازه گیری مستقیم بودن اضلاع

مستقیم بودن اضلاع : عبارت است از میزان انحراف مستقیم بودن مرکز ضلع در سطح تراز کاشی که این اندازه گیری فقط در مورد اضلاع مستقیم کاشی ها کاربرد دارد و برحسب درصد و با استفاده از معادله (۱) محاسبه می شود :

که در آن :

C انحراف از مستقیم بودن در مرکز ضلع یا جهت اندازه گیری

L طول ضلع اندازه گیری شده

روش انجام آزمون

یک دستگاه با ابعاد مناسب را طوری انتخاب کنید که وقتی کاشی بر روی پایه های نگهدارنده قرار می گیرد، گیره ها در فاصله mm 5 از گوشه ضلع  مورد اندازه گیری، قرار گیرد.

صفحه واسنج مناسب در محل دقیق خود قرار دهید و نشانگر مدرج را روی اندازه معلوم مناسبی تنظیم کنید .

سپس صفحه واسنج را برداشته و سطح اصلی کاشی را بر روی پایه های دستگاه قرار داده و مقدار انحراف

عقربه نشانگر مدرج را در مرکز ضلع کاشی ثبت کنید.

اگر کاشی مربع شکل باشد، آن را چرخانده و چهار ضلع آن را اندازه گیری کنید و در صورتیکه کاشی ها مستطیلی شکل باشند، از دستگاهی متناسب با ابعاد استفاده کنید. اندازه گیری ها را با دقت mm 0/1  انجام دهید

 اندازه گیری مستطیل شکل بودن (گونیا بودن)

انحراف از مستطیل بودن: اگر یک گوشه کاشی در برابر زاویه قائمه یک صفحه کالیبره کننده دقیق قرار داده شود، میزان انحراف از مستطیل شکل بودن، برحسب درصد و با استفاده از معادله (۲) محاسبه می شود :

که در آن :

δ انحراف گوشه بیرونی ضلع کاشی(که در فاصله mm5 ازگوشه اندازه گیری شده است.) از ضلع درونی صفحه کالیبره کننده می باشد.

L طول ضلع مجاور کاشی است.

روش انجام آزمون

یک دستگاه با ابعاد مناسب را طوری انتخاب کنید که وقتی کاشی بر روی پایه های نگهدارنده قرار می گیرد، گیره ها در فاصله mm5  از گوشه ضلع مورد اندازه گیری، قرار گیرد.

 بازوی پایین رونده اندازه گیر نشانگر باید در فاصله  mm5 از گوشه دیگر کاشی، روی ضلع مورد اندازه گیری قرار گیرد.

صفحه واسنج مناسب در محل دقیق خود قرار دهید و نشانگر مدرج را روی اندازه معلوم مناسبی(معمولاً صفر) تنظیم کنید .

سپس صفحه واسنج را برداشته و کاشی با سطح سالم و کامل را در جای آن و در مقابل گیره های تنظیم کننده موقعیت گذاشته و مقدار انحراف عقربه نشانگر مدرج را در فاصله ۵ mm از گوشه کاشی ثبت کنید.

اگر کاشی مربع شکل باشد، آن را بچرخانید و چهار ضلع آن را اندازه گیری کنید.

این کار را برای هر کدام از کاشی ها تکرار کنید و در صورتیکه کاشی ها مستطیلی شکل باشند، از دستگاهی

متناسب با ابعاد، برای اندازه گیری طول و عرض کاشی استفاده کنید.

اندازه گیری مسطح بودن سطح (انحناء و پیچیدگی)

مسطح بودن سطح :

براساس اندازه گیری در سه نقطه از سطح کاشی تعیین می شود.

برای کاشی هایی که در سطح رویی آنها برجستگی هایی وجود دارد که مانع اندازه گیری می شود، در صورت

امکان می توان از پشت کاشی برای اندازه گیری استفاده کرد.

خم (انحناء) مرکزی:

خم مرکزی عبارت است از اختلاف سطح مرکز کاشی نسبت به صفحه ای که توسط سه گوشه از چهار گوشه های کاشی بوجود آمده است.

خم (انحناء) اضلاع:

خم اضلاع عبارت است از اختلاف سطح وسط هر یک از اضلاع کاشی نسبت به صفحه ای که توسط سه گوشه از چهار گوشه های بوجود آمده است.

تابیدگی (پیچیدگی) کاشی:

تابیدگی کاشی عبارت است از اختلاف سطح چهارمین گوشه کاشی نسبت به صفحه ای که با سه گوشه دیگر بوجود آمده است.

روش انجام آزمون

یک دستگاه با اندازه مناسب انتخاب کرده و صفحه واسنج آن را بطور دقیق روی سه پایه نگهدارنده که دقیقاً در جای خود تنظیم شده اند، قرار دهید.

مرکز هر کدام از این پایه ها در فاصله ۱۰ mm  از لبه کاشی و دو نشانگر مدرج کناری نیز باید در فاصله

 ۱۰ mm از لبه های کاشی قرار گیرند.

سه نشانگر مدرج را روی اندازه معلوم مناسبی (معمولاً عدد صفر ) تنظیم کنید . سپس صفحه کالیبره کننده را برداشته و کاشی را طوری روی دستگاه قرار دهید که سطح لعابدار یا سطح موردنظر آن به طرف پائین قرار گیرد و عددهای خوانده شده سه نشانگر مدرج را یادداشت کنید.

اگر کاشی های مربع شکل باشد، آن را بچرخانید تا ۴ اندازه گیری بدست آید.

این کار را برای هر کدام از کاشی ها تکرار کنید و در صورتیکه کاشی ها مستطیلی شکل باشند، اندازه گیری را با دو دستگاه با ابعاد مناسب استفاده کنید.

میزان حداکثر خم مرکز و تابیدگی را برای هر کاشی ثبت کنید.


[flm_button link_address=”http://cerampakhsh.com/mag” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش” font_family=”Shabnam” button_size=”XS” button_color=”Light” button_style=”Border” button_hover=”HoverB-Dark” rounded_corners=”3″]

[flm_button link_address=”https://instagram.com/cerampakhsh” link_target=”_blank” icon_placement=”Left” button_text=”اینستاگرام ما را دنبال کنید” font_family=”Shabnam” font_size=”15px” button_size=”XS” button_color=”White” text_color=”Purple” button_hover=”HoverF-Purple” rounded_corners=”3″ custom_border_color=”9f5de2″ animate_icon=”Grow” icon=”fa-instagram”]

نظرات ۰

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments