پرسش و پاسخ
ما در آپارات

دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﻮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﻮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

فواید  دستبد سرامیکی نانو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

اﻳﻦ دﺳﺘﻨﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل و ﻗﺪرت ﺑـﺪن را دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﻮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ |ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧـﺴﺘﮕﻲ، ﺗـﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﻳﺮی، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ و ﺳﻢزداﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪام

ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﻮﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲﻫـﺎی ﺳـﺮاﻣﻴﻜﻲ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺴﺮﻳﻊ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن ﺑـﻪ ﺧﻮدﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺪن اﻧـﺴﺎن ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ. ﻳـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺪام ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.


#کاشی # سرامیک #سرام پخش
گردآوری شده توسط: پایگاه اطلاع رسانی کاشی و سرامیک سرام پخش

اینستاگرام ما را دنبال کنید
۱+
مشاهده این مطلب
کاشی سرامیک چیست؟

نظرات ۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *