جشنواره فروش
جشنواره فروش
جستجو در سرام پخش
ارزیابی امپرادور
نوع ویژگیمقدار
ضخامت2
عرض1.45
طول2
نام سنگامپرادور
متراژ92.8